Tüzük

MADDE 1:   AMAÇ

İstanbul Üniversitesi Bisiklet Kulübü, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği bünyesinde hiçbir siyasi düşünce içermeksizin İstanbul Üniversitesi öğrencilerini sportif, sosyal ve kültürel açıdan geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, gerçekleştirilen organizasyonlar Bisiklet Kulübünün üyeleri tarafından gönüllü olarak hiçbir kar amacı güdülmeksizin gerçekleştirir.

MADDE 2:   FAALİYET ALANI

Madde 2.1:   Bisiklet Kulübü MADDE 1’de belirtilen amaca ulaşmak için İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübüne bağlı olarak faaliyet gösterir.

Madde 2.2:   Topluluk yönetimi ve aktif üyeleri bireysel maddi çıkar sağlayan etkinliklerde bulunamazlar.

MADDE 3:   ÜYELİK

MADDE 3.1:   KULÜP ÜYELİĞİ

Madde 3.1.1:   İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, İstanbul Üniversitesi Bisiklet Kulübünün resmi internet sitesinde bulunan üyelik formunu doldurarak topluluğa üye olabilirler.

Madde 3.1.2:   Öğrencinin topluluk üyeliği; üyelik formu doldurulduktan sonra başlar.

Madde 3.1.3:     Bir üyenin üyelikten çıkarılması genel kurul kararı ile gerçekleştirilir.

MADDE 3.2:   AKTİF ÜYELİK

Madde 3.2.1:   Bisiklet Kulübü üyeleri, bir yılda üç etkinliğe katılarak aktif üye olabilirler.

Madde 3.2.2:  Bir yılda üç etkinliği mazeret göstermeden katılmayan aktif üyenin aktifliği otomatik olarak düşer.

Madde 3.2.3:     Sadece aktif üyeler, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

MADDE 4:   ORGANLAR

MADDE 4.1:   YÖNETİM KURULU

Madde 4.1.1:   Aktif üyeler arasından genel kurulda seçilir. Başkan, başkan yardımcısı, altı yönetim kurulu üyesinden oluşur. Görev süresi 1 yıldır.

Madde 4.1.2:   Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunda toplanır.

Madde 4.1.3:   Yönetim kurulunda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Karar, yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde eşitlik bozulana kadar oylama devam eder.

Madde 4.1.4:     Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu iletişim grubuna üye olma hakkına sahiptir.

Madde 4.1.5:   Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırma hakkına sahiptir.

Madde 4.1.6:   Yönetim kurulu, her akademik yılın ilk sekiz haftası içinde, o akademik yılın planlanmış etkinlikleri ve bütçe taslağını İstanbul Üniversitesi Spor Birliğine sunmakla yükümlüdür.

Madde 4.1.7:   Yönetim kurulunun sözcüsü başkandır.

Madde 4.1.8:   Genel Kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde başkan tarafından organize edilir.

Madde 4.1.9:   Yönetim Kurulu, Başkan’ın Yönetim Kurulu adına verdiği kararlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Madde 4.1.10:   Sadece Kulüp Danışmanı, Denetmenler, Başkan ve başkan yardımcıları kulüp adına imza yetkisine sahiptir.

Madde 4.1.11:   Yönetim Kurulu düzenlenecek etkinlikleri ve bu etkinlikler için kulüp bütçesinden ayrılacak payı ve organizasyon koordinatörünü/koordinatörlerini belirler. Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu, organizasyon koordinatörlerini görevden alma/değiştirme yetkisine sahiptir.

 

MADDE 4.2:   ORGANİZASYON KOORDİNATÖRLERİ

Madde 4.2.1:   Aktif üyeler arasından Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Madde 4.2.2: Yönetim Kurulu adına sorumlu oldukları organizasyonları, kendilerine belirtilen bütçe ile gerçekleştirirler. Kendi organizasyon ekiplerini kurarlar. Gerekli durumlarda kendi organizasyon toplantılarını gerçekleştirirler.

Madde 4.2.3: Yönetim Kurulu’na karşı sorumludurlar. Yönetim Kurulu üyeleri organizasyon koordinatörü olabilirler. Yönetim Kurulu’nda bulunmayan organizasyon koordinatörleri Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilerek Yönetim Kurulu’na rapor verirler. Yönetim Kurulu üyeleri, organizasyon koordinatörlerini bireysel olarak denetleyebilirler.

Madde 4.2.4: Yönetim Kurulu, organizasyon koordinatörlerinin çalışmalarını denetler. Organizasyon koordinatörleriyle herhangi bir itilaf durumunda Yönetim Kurulu’nun kararı geçerlidir.

MADDE 4.3:   DENETİM KURULU

Madde 4.3.1: Görev süresi dolan ve henüz mezun olmamış eski Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Görev süresi 1 yıldır. Kendi içerisinde 1 Başkan belirler.

Madde 4.3.2: Yönetim Kurulu toplantılarına katılma ve denetleme yetkisine sahiptir.

Madde 4.3.3: Denetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

Madde 4.3.4: Denetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı vardır. Karar Denetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde eşitlik bozulana kadar oylama tekrarlanır.

Madde 4.3.5: Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nu ve Genel Kurul’u toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

Madde 4.3.6: Denetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu ve aktif üye iletişim gruplarına üye olma hakkına sahiptir.

MADDE 4.4: GENEL KURUL

Madde 4.4.1: Kulübün en yetkili karar organıdır.

Madde 4.4.2: Her akademik yılın son ayı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanır. Aktif üyelerin salt çoğunluğunun imzası ile Genel Kurul toplantıya çağırılabilir.

Madde 4.4.3: Genel Kurul duyurusu ve aktif üye listesi Başkanveya başkan yardımcıları tarafından yapılır.

Madde 4.4.4: Genel Kurul, aktif üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

Madde 4.4.5: Genel Kurul’da her aktif üyenin 1 oy hakkı vardır. Karar, kullanılan oyların salt çoğunluğu ile alınır. Salt çoğunluk sağlanana kadar oylama tekrarlanır.

Madde 4.4.6: Genel Kurul’u Başkan yönetir. Genel Kurul Tutanağı Başkan’ın belirleyeceği bir aktif üye tarafından tutulur.

Madde 4.4.7: Genel Kurul’da aksi karar alınmadıkça oylamalar kapalı yapılır. Oy sayımları Denetim Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Oylama sonucunda alınan kararlar açıklanır.

MADDE 4.5: YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

Madde 4.5.1: Her yılın son ayı toplanan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu seçilir.

Madde 4.5.2: Yönetim Kurulu üyelerinden ilk olarak Başkan için seçim yapılır. Başkan belirlendikten sonra, diğer Yönetim Kurulu üyeleri, ikinci bir seçimle belirlenir. Yönetim Kurulu listesinde belirtilen görevlerden her biri için asli sorumlu seçilir ve bu kişi yönetim kurulu üyesi Kabul edilir.

Madde 4.5.3: Seçimlerde herhangi bir eşitlik anında eşitlik bozulana kadar oylama tekrarlanır.

Madde 4.5.4: Seçilen Yönetim Kurulu’nun iletişim bilgileri ve Genel Kurul Tutanağı, Genel Kurul sonunda Kulüp Danışmanına teslim edilir.

MADDE 4.6: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TANIMLARI

Madde 4.6.1.: Yönetim Kurulu Başkanı’nın Görevi:

İstanbul Üniversitesi Bisiklet Kulübü’nün tüm faaliyet ve raporlamaları hakkında iş takibi yapmak ve resmi kurumlarla iletişimi sağlamaktır.

Madde 4.6.2.: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın Görevi:

İstanbul Üniversitesi Bisiklet Kulübü’nün tüm faaliyet ve raporlamaları hakkında başkanla birlikte iş takibi yapmak ve resmi kurumlarla iletişimi sağlamaktır.

Madde 4.6.3.: Yönetim Kurulu Üyesi Tanıtım Ekibi Sorumlusu’nun Görevi:

İstanbul Üniversitesi Bisiklet Kulübü’nün bir marka haline getirilmesi adına çalışmalarda bulunmak ve bu bağlamda kulübün reklamının yapılacağı etkinlikleri takip etmek, gerekli sponsorluk görüşmelerini gerçekleştirmektir.

Madde 4.6.4.: Yönetim Kurulu Üyesi İletişim Ekibi Sorumlusu’nun Görevi:

İstanbul Üniversitese Bisiklet Kulübü’nün,

  • Sosyal medya hesaplarını yönetmek,
  • Organizasyon davetlerinin üyelere ulaşmasını sağlamak,
  • Akademik görevliler ile gerekli iletişimi sağlamak,
  • Yönetim kurulu iç iletişimi sağlamak ve
  • Yılda bir kez telefon defterinin güncellenmesini sağlamaktır.

Madde 4.6.5.: Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Ekibi Sorumlusu’nun Görevi:

Yılda en az iki kere olmak üzere teorik ve uygulamalı olarak bisiklet ve kamp eğitimlerinin organize edilmesi ve eğitim dökümanlarının hazırlanmasıdır.

Madde 4.6.6.: Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık Ekibi Sorumlusu’nun Görevi:

Her turda ilk yardım sorumlusunun ve çantasının bulunmasını sağlamak, yılda en az dört kez ilk yardım çantasının içeriğini kontrol etmek.

Madde 4.6.7.: Yönetim Kurulu Üyesi Finans Ekibi Sorumlusu’nun Görevi:

Harcama takibi yapmak ve alınan ödeneklerin, sponsorlardan elde edilen kaynakların harcanması konusunda yönetim kuruluna raporlama yapmaktır.